Ansök om finansiering

Share

Har ni inte kommit så långt ännu, men vill ändå bolla lite tankar och idéer kring finansiering? Kontakta oss så hjälper vi er vidare!

Fyll i informationen för att ansöka om finansiering

Vilken typ av finansiering söker ni?

LånegarantiFörlagsinsatsMedlemsinsatsAktiekapital

Gäller det nyetablering? JaNej

Vilken företagsform? Ekonomisk föreningStiftelseIdeell föreningAnnat

Fyll i följande om ni ansöker om lånegaranti

Kontaktuppgifter

Medlemmar och delägare

Medlem 1


Medlem 2


Medlem 3


Dokument att bifoga

Godkännande
Jag har tagit del av Mikrofonden Väst allmänna villkor vid tecknande av borgen och godkänner dessa Ja

Jag samtycker till att ovanstående uppgifter registreras hos Mikrofonden och bekräftar att jag har tagit del av information om GDPR och personuppgiftshantering Ja

 

 

Allmänna Villkor

§1 Med sitt samtycke ovan medger kunden att Mikrofonden Väst samt Mikrofonden Sverige och dennes långivare/finansiär fritt får utbyta information om medlemmens verksamhet och engagemang i anledning av det åtagande Mikrofonden Väst har eller kan komma att teckna med kunden. Kunden medger att Mikrofonden Väst kan ta kreditupplysning avseende föreningen och dess styrelseledamöter.
§2 Investeringen / Borgensåtagandet gäller normalt för en tid av tre år men med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år efter förnyad och beviljad ansökan. Låntagaren äger rätt att begära kortare tid för finansieringen/ borgensåtagandet.
§3 För föreningens investering/ borgensåtagande för kunden debiterar föreningen kunden en årlig avgift. Se avtal
§ 4 Avgiften för investering/ borgensåtagandet skall erläggas årsvis i förskott.
§5 Kunden skall hålla Mikrofonden Väst informerad om den ekonomiska utvecklingen i företaget genom insändande av senast fastställda årsredovisning. Årsredovisningen skall vara föreningen till handa inom sju månader efter räkenskapsårets utgång. Kunden har vidare skyldighet att skriftligt informera om det inträffar väsentliga förändringar avseende verksamhetsinriktning, ägarförhållanden eller andra påtagliga förändringar. Om kundens verksamhet börjar avvika från budget har kunden möjlighet boka ett möte med Mikrofonden Väst, för att få råd och tips om hur man kan förbättra situationen.
§6 Under tiden som Mikrofonden Väst investering/ borgen är gällande förbinder sig kunden att vara medlem i Mikrofonden Väst
§7 Föreningen äger rätt att säga upp sin investering/ borgensåtagande om kunden bryter eller agerar i strid med de villkor som ovan har noterats. Föreningen skall dock före en uppsägning på denna grund skriftligt anmana kunden att korrigera bristen. Anser föreningen att bristen inte har korrigerats äger föreningen rätt att saga upp sitt åtagande utan ytterligare åtgärd.
§8 I egenskap av medlem i Mikrofonden Väst har undertecknad som företrädare för angivet företag tagit del av och godkänner ovan kompletterande villkor.
§ 9 Om ansökan blir godkänd och investeringen/ garantin börjar gälla, förbehåller sig föreningen rätten att använda sig av sökandes namn, verksamhet, vad garantin används till och att ha möjlighet att kunna berätta att man erhållit garanti via föreningen. Detta för att föreningen skall kunna informera, marknadsföra omgivningen om föreningens verksamhet. OM sökande ej kan acceptera detta, skall skriftligt brev eller mail skickas till föreningen innan garantin börjar gälla.
§ 10 Genom denna ansökan har vi rätt att göra kreditupplysning på sökande, samt styrelseledamöter.

 

Information om personuppgiftsbehandling hos Mikrofonden

Den 25 maj 2018 har en ny dataskyddslagstiftning i Sverige trätt i kraft mot bakgrund av den
dataskyddsförordning som EU har tagit fram (GDPR). Den kallas i allmänt tal för Dataskyddsförordningen.
Mikrofonden är i vissa fall personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
Förordningens syfte är att stärka medborgarnas grundläggande fri och rättigheter genom att det ska vara enklare
att få veta vem som behandlar personuppgifter och att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om
individen och också hur dessa kommer att användas.
Vi behöver dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i ditt projekt och för att du ska kunna använda våra tjänster.
Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss men om vi inte får in ovan uppgifter kan vi tyvärr inte hjälpa dig
vidare. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.
Mikrofonden har ett berättigat intresse av att registrera dina personuppgifter och för att vår verksamhet ska
kunna fortlöpa. Ändamålet med insamlandet och behandlingen av personuppgifterna är följande; för att möta
bankers krav för finansiering och krav från offentliga finansiärer att återkoppla med statistik kring vilka kunder
vi stödjer, detta för att finansiärer skall kunna följa upp hur vi arbetar, utvärdera sitt stöd till Mikrofonden Väst
.
Vi är medvetna om att vissa av de lämnade personuppgifterna kan vara av känslig art. Innan sådana
personuppgifter samlas in görs automatiskt en konsekvensbedömning om det är nödvändigt för ändamålet att
samla in dem.
De lämnade personuppgifterna kommer att behandlas i våra IT system, google drive Vi kommer inte att föra över några personuppgifter till tredje part utan ett samtycke från dig. All data inom Mikrofonden hanteras på en säker server.
Personuppgiftsansvarige ( Mikrofonden) kan komma att lämna ut personuppgifter till: bank, Mikrofonden
Sverige, BRG, VGR, för statistik och uppföljning där ändamålet är att man skall kunna följa upp antal garantier,
aktörer vi stödjer. De personuppgifter som samlas in om dig är följande; Namn, personnummer, adress, e-postadress
telefon/mobiltelefon
Hur länge sparas uppgifterna?
Mikrofonden behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna administrera
uppdraget för dig eller så länge som vi enligt vid var tid gällande lagstiftning i Sverige är skyldiga att spara dina
uppgifter. Därefter raderas uppgifterna enligt en gallringsrutin. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns
ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas vilket betyder att du har rätt att få veta vilka uppgifter
som finns om dig, du har även rätt att korrigera dina uppgifter om de har blivit felregistrerade. Du kan även begära att få dina uppgifter raderade eller flyttade till annan aktör, s.k. dataportabilitet. Om du har frågor angående dataskydd och personuppgifter ska du vända dig till följande; www.mikrofondenvast.se eller Mikrofonden Väst, Gamlestadsvägen 2, Hus B3, 415 02 Göteborg
Samtycke
För att kunna spara dina personuppgifter under och efter projektet behöver vi ditt samtycke för att få registrera
och behålla dem, det gäller speciellt b.l.a. det som kallas för känsliga uppgifter. Du kan när som helst muntligt
eller skriftigt ta tillbaka ditt samtycke och begära att dina personuppgifter ska tas bort. Du kan då vända dig till
Mikrofonden Väst för hjälp med din begäran.